Rammeplankurs

IBID inviterer til rammeplankurs. Kursene vil ta opp relevante tema fra rammeplanen og gi deltakere muligheten til å reflektere over egen praksis knyttet til de ulike temaene.

Pris for enkeltkurs er 150 kroner

 

DATOINNHOLD
TEMA: Barns tilknytning, trygghet og trivsel
31.10.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på barns behov for tilknytning, trygghet og trivsel i barnehagen. Kurset vil bruke trygghetssirkelen for å forstå hvordan barns væremåte og uttrykk kan støttes av personalet i barnehagen.
TEMA: Foreldresamarbeid
29.11.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på foreldres rettigheter og barnehagens plikter knyttet til foreldresamarbeidet. Det vil også være et fokus på hvordan man kan møte foreldre i garderobe og hverdagssituasjoner i barnehagen.
TEMA: Barns lek og læring
24.01.19
1230 til 1530
Kurset vil ha fokus på lekens betydning som barns viktigste uttrykksform. Det har også fokus på lekens betydning for barns utvikling og hvordan personalet kan tilrettelegge for barns lek og læring i barnehagen.
TEMA: Barns språkutvikling og personalets språkstimulering
28.02.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på barns språkutvikling og hvordan personalet kan jobbe for å skape gode språkmiljøer for barn i barnehagen.

Ønsker du å bli barne- og ungdomsarbeider?

IBID arrangerer kurs som forbereder deg på å ta teoretisk eksamen og praktisk prøve for å bli barne- og ungdomsarbeider. Kurset går over 8 samlinger på 11 dager og 3 obligatoriske mellomarbeid, oversikt over datoer og innhold finner du lenger ned. Eksamen vil bli avholdt i mai/juni 2018 og praktisk prøve kan avlegges når eksamen er bestått. Det er fylkeskommunen som arrangerer eksamen.

For å ta fagbrevet må du ha 5 års praksis fra barnehage, SFO, skole, fritidsklubb eller lignende når du melder deg opp til den praktiske prøven. Teoretisk eksamen kan tas før du fyller kravet om 5 års praksis.

Kurset bruker lærebøkene Vekst fra Cappelen Damm og bøkene er inkludert i kursavgiften.

I løpet av kurset vil vi gå gjennom følgende tema:

Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse

Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I barne- og ungdomsarbeiderfaget forstås grunnleggende ferdigheter som:

• Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig
• Å kunne lese
• Å kunne regne
• Å kunne bruke digitale verktøy

Ved å delta på kurset vil du møte andre som også skal bli barne- og ungdomsarbeidere, og kurset legger vekt på drøfte ulike problemstillinger i mindre grupper. Dette gir mulighet til å utveksle erfaringer knyttet til de ulike temaene og knytte kontakter med andre. Kurset fordrer også egeninnsats ved å lese bøkene og gjøre nettbaserte oppgaver og øvelser.

Pris for ansatte i IBIDs medlemsbarnehager er 6000, for andre deltakere er prisen 8000 og inkluderer bøker, materiell og enkel servering på kursene. Oppmeldingsavgift til eksamen og praktisk prøve kommer i tillegg. Hvis du er medlem i en fagforening kan du som regel få stipend til deler av kurset. Kontakt din fagforening for spørsmål om dette.

Kursholder er Bjarne Stenersen som har lang erfaring fra jobb i barnehage og mastergrad i pedagogikk. Det blir også andre gjesteforelesere i løpet av kurset.

Nytt kurs vil ha oppstart i oktober 2018