Rammeplankurs

IBID inviterer til rammeplankurs. Kursene vil ta opp relevante tema fra rammeplanen og gi deltakere muligheten til å reflektere over egen praksis knyttet til de ulike temaene.

Pris for enkeltkurs er 150 kroner

 

DATOINNHOLD
TEMA: Barns tilknytning, trygghet og trivsel
31.10.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på barns behov for tilknytning, trygghet og trivsel i barnehagen. Kurset vil bruke trygghetssirkelen for å forstå hvordan barns væremåte og uttrykk kan støttes av personalet i barnehagen.
TEMA: Foreldresamarbeid
29.11.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på foreldres rettigheter og barnehagens plikter knyttet til foreldresamarbeidet. Det vil også være et fokus på hvordan man kan møte foreldre i garderobe og hverdagssituasjoner i barnehagen.
TEMA: Barns lek og læring
24.01.19
1230 til 1530
Kurset vil ha fokus på lekens betydning som barns viktigste uttrykksform. Det har også fokus på lekens betydning for barns utvikling og hvordan personalet kan tilrettelegge for barns lek og læring i barnehagen.
TEMA: Barns språkutvikling og personalets språkstimulering
28.02.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på barns språkutvikling og hvordan personalet kan jobbe for å skape gode språkmiljøer for barn i barnehagen.

Å rigge barnehagen til å være en lærende organisasjon

Barnehagen har de siste ti årene hatt krav på seg at den skal være en lærende organisasjon. Hvordan klarer barnehagene å omsette dette kravet? Det retter blikket mot hva vi legger i begrepet en lærende organisasjon? Hvem er det som skal lære i organsiasjonen?

Det vil alltid være slik at det er individene i organisasjonen som lærer, men individuell læring alene vil ikke gi en lærende organisasjon. For at vi skal kunne snakke om en lærende organisasjon må barnehagen legge til rette for at det kan skje kollektive bevegelser, der personalet utvikler og endrer seg på individnivå mot felles mål og visjoner.

Gjennom å utfordre de mentale modellene vi har om for eksempel området foreldresamarbeid kan vi skape nye forståelser og skape muligheter for en utviklet praksis. Det blir derfor viktig å spørre seg hva forstår vi med foreldresamarbeid? Hva er vår praksis på foreldresamarbeid? Hva ønsker vi? Hvordan kan vi utvikle nye måter å samarbeide med foreldrene på?

Ved å drøfte dette i personalgruppen kan vi hente opp ulike syn på temaet og slik utvikle en kollektiv forståelse av hvordan vi utøver foreldresamarbeidet. I barnehagen har refleksjon rundt ulike aktiviteter, væremåter, forståelser og så videre hatt en sentral plass. Vi bør likevel stille oss spørsmålet om hvordan vi legger til rette for og utnytter denne refleksjonen.

Det må være et lederansvar å sette individuell læring, fokus på mål og visjoner, tilrettelegging for gruppeprosesser og utfordring av mentale modellene i et system som fører til ny erkjennelse og utvikling av en ny praksis.

Dette må få konsekvenser for hvordan vi utnytter den tiden vi bruker på avdelingsmøter, ped.ledermøter, personalmøter, assistentmøter og så videre. Leder må være i stand til å tenke strukturert og langsiktig over hvordan man skaper prosesser og arenaer som gjør barnehagen til en mer lærende organisasjon.

Velkommen til IBID

Å skape noe nytt er en prosess som krever mye innsats, det vet alle som jobber i barnehage. Slik er det også med IBIDs nettsider. Vi vil gjerne at det vi presenterer skal være av god kvalitet og nettsidene til IBID må gi rett informasjon og vise hva vi har av tilbud. Nå er vi i alle fall klar til å vise hele verden hva vi har arbeidet med de siste månedene, og vi håper dere både bruker tilbudene våre og at siden gir den informasjon dere trenger. Da ønsker vi velkommen inn på vår side.